ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ต.ค. 60 การเข้าร่วมประชุมก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 2/2560
การเข้าร่วมประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 2/2560  
01 พ.ย. 60 ถึง 02 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ เปิดทำการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน และเรียนอย่างมีความสุข
07 พ.ย. 60 ถึง 07 ต.ค. 60 จ่ายเงินค่าอุปกรณ์นักเรียน เรียนฟรี 15 ปี
จ่ายเงินค่าอุปกรณ์นักเรียน  เรียนฟรี 15 ปี JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
10 พ.ย. 60 ถึง 10 ต.ค. 60 ทัศนศึกษาแบบองค์รวม ป.1

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษาทางวิชาการแบบองค์รวม  ท่องไปในชุมชน เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
17 พ.ย. 60 ถึง 17 ต.ค. 60 ทัศนศึกษาแบบองค์รวม ป.2
ทัศนศึกษาทางวิชาการ แบบองค์รวม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อะเมซิ่งอุตรดิตถ์  ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
18 พ.ย. 60 ประชุม ผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 (Open House)
ประชุม ผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 (Open House) ณ หอประชุมพรหมวิหาร 4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์แห่งที่ 1