ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ธ.ค. 61 ถึง 25 ธ.ค. 61 ค่ายลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 3 กิจการนักเรียน
14 ธ.ค. 61 ค่ายองค์รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บริหารวิชาการ
08 ธ.ค. 61 ถึง 10 ธ.ค. 61 ค่ายยุวชนรักษ์โลกกู้วิกฤตสิ่งแวดล้อม
บริหารวิชาการ
07 ธ.ค. 61 กิจกรรมลานเทศน์/ลานธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ลานหางนกยุง หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
05 ธ.ค. 61 วันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กิจการนักเรียน
30 พ.ย. 61 องค์รวมสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บริหารวิชาการ
29 พ.ย. 61 ถึง 29 ต.ค. 61 ค่ายศิลป์สร้างสรรค์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ บริหารวิชาการ
28 พ.ย. 61 ค่าย English ON Tour
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ บริหารวิชาการ
25 พ.ย. 61 ค่ายนักวิทยาศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กิจการนักเรียน
24 พ.ย. 61 ค่ายนักคิดประดิษฐ์เก่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 2
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ บริหารวิชาการ
16 พ.ย. 61 องค์รวมสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
บริหารวิชาการ
10 พ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 (Open House)
ทุกกลุ่มบริหาร
09 พ.ย. 61 องค์รวมสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
บริหารวิชาการ
07 พ.ย. 61 กิจกรรมลานเทศน์/ลานธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
06 พ.ย. 61 จ่ายเงินค่าอุปกรณ์นักเรียน เรียนฟรี 15 ปี
บริหารงบประมาณ
01 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2
30 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 เตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2
24 ต.ค. 61 วันออกพรรษา
23 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช
13 ต.ค. 61 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลลยเดชบรมนาทบพิตร
11 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่ 1
08 ต.ค. 61 ถึง 12 ต.ค. 61 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 ศึกษาดูงานประเทศมาเลเชีย
05 ต.ค. 61 องค์รวมสายชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
02 ต.ค. 61 ถึง 04 ต.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
28 ก.ย. 61 ตลาดนัดวันศุกร์ ป.1-ป.2
โดม 65 ปี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
19 ก.ย. 61 ค่ายคณิตศาสตร์ทักษะกระบวนการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
15 ก.ย. 61 ค่ายหนูน้อยตามรอยวิถีไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
14 ก.ย. 61 องค์รวมสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
05 ก.ย. 61 องค์รวมสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
03 ก.ย. 61 กิจกรรมลานเทศน์/ลานธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ลานหางนกยูง
31 พ.ค. 61 ถึง 15 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เลือกตั้ง สว./สส. นักเรียน
กิจการนักเรียน/วิชาการ
30 พ.ค. 61 ถึง 15 มิ.ย. 61 รับหนังสือเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
บริหารงบประมาณ
29 พ.ค. 61 ถึง 01 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
บริหารกิจการนักเรียน
22 พ.ค. 61 ถึง 01 มิ.ย. 61 กิจกรรมลานเทศน์/ลานธรรมชั้น ป.6
หัวหน้าสายชั้น ป.6
16 พ.ค. 61 ถึง 01 มิ.ย. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
บริหารทั่วไป/วิชาการ
15 พ.ค. 61 ถึง 01 มิ.ย. 61 เตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์  แห่งที่ 2
สุภาพ บริหารวิชาการมัธยม
14 พ.ค. 61 ถึง 01 มิ.ย. 61 รับเงินบำรุงการศึกษา รับหนังสือเรียนฟรี เตรียมความพร้อม อนุบาล 1-2
สุภาพ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1