ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
...โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
     เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2486      สังกัดกรมสามัญศึกษา วันที่ 5 มิถุนายน  2499  
ได้แยกออกจากโรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์   วันที่ 1 ตุลาคม 2533 ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  81 ห้องเรียน
    ผู้บริหารคนปัจจุบัน นายสง่า  มีอินถา ผู้บริหารคนที่ 7 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ทั้ง 4 ฝ่าย คณะครู และบุคลากรอีกเกือบ 200 คน ซึ่งมากด้วยความสามารถ และนำพาให้โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์พัฒนาก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ
 
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1053690032
รหัส Smis 8 หลัก :
  53010020
รหัส Obec 6 หลัก :
  690032
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลอุตรดิตถ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanuttaradit school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   80   บ้านบรมอาสน์
ตำบล :
  ท่าอิฐ
อำเภอ :
  เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด :
  อุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์ :
  53000
โทรศัพท์ :
  055411060
โทรสาร :
  055412964
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2494
อีเมล์ :
  anubanuttaradit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไตรภาคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.