พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ตามวิถีประชาธิปไตย
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
4. สนับสนุน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน เป็นคนดี มีวินัย และรักความเป็นไทย
5. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และมีจิตสาธารณะ
6. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่
7. พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนใช้ในการแสวงหาความรู้
8. พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ
9. พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กร 
    และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง


อัตลักษณ์
 
ประชาธิปไตย คิดดี      มีการให้    ยิ้มง่าย      ไหว้สวย      พูดเพราะ       กตัญญู


เป้าหมาย
 
1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  อันได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
    อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
2. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถในกระบวนการ คิดอย่างเป็นระบบ มีความ
    คิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมทั้งสามารถใช้คอมพิวเตอร์ นวัตกรรมใหม่ ๆ  ในการแสวงหาความรู้ และความสามารถใช้ภาษาในการ
    สื่อสารสู่ความเป็นสากล
3. บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง ในการร่วมมือกันในการดำเนินงานและสนับสนุนการจัดการ
   เรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่คุณภาพของนักเรียน
4. ชุมชน องค์กร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา