ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
...โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

          โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์  เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้เปิดทำการ เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน  2486  มีนางสาวสุนทรี  พิจลักษณ์ เป็นครูใหญ่  เปิดเรียนเมื่อวันที่ 1  กุมภาพันธ์  2487  มีนักเรียนจำนวน  20  คน โดย
อาศัยอยู่กับโรงเรียนสตรีอุตรดิตถ์  ครั้งเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2  กระทรวงศึกษาธิการ สั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศ  
ได้เปิดทำการสอนใหม่อีกครั้ง   เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2494 เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดลำดับที่ 19 มีนักเรียนจำนวน 14 คน นางสาวจำรูญรัตน์   ชมภูมิ่ง เป็นครูใหญ่
          วันที่ 5  มิถุนายน 2499  แยกออกจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี (โรงเรียนสตรีอุตรดิตถ์)  สังกัดกรมสามัญศึกษา
แต่งตั้งให้ นางสาวทับทิม   สิงห์สง่า   รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
           พ.ศ. 2519  นางทัศนีย์   เล็กอุทัย มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
           พ.ศ. 2530   มีนางสาวพัฒนุช ชนะนนท์   จากโรงเรียนราชานุบาลจังหวัดน่าน 
มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  และได้ทำแผนพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2530 - 2534) เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอน และปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน  และได้เสนอแผนพัฒนาของบประมาณ
ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง
           พ.ศ. 2542  ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ  จากโรงเรียนบ้านสากเหล็กจังหวัดพิจิตร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2542  ถึงวันที่  5 เดือน ตุลาคม 2558 
            
พ.ศ.2543 ได้รับโอนโรงเรียนบ้านเกาะราษฎร์บำรุงและโรงเรียนวัดทองเหลือมาเป็นสาขาของโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์และปัจจุบันคือโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์แห่งที่ 2
            พ.ศ.2556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบโรงเรียนดอนแก้ว ให้อยู่ในการดูแลโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เนื่องจากไม่มีนักเรียน ได้ตั้งชื่อว่าโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์แห่งที่ 3
(ดอนแก้ว)

           นายสง่า  มีอินถา   อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียน  ท่าปลาอนุสรณ์ 1  เมื่อ 5 มกราคม  2559 ถึง 30  กันยายน 2562
            ปัจจุบัน  นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทอง   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์  ได้ย้ายมาจากโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562   

 
            
 
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1053690032
รหัส Smis 8 หลัก :
  53010020
รหัส Obec 6 หลัก :
  690032
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลอุตรดิตถ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanuttaradit school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   80   บ้านบรมอาสน์
ตำบล :
  ท่าอิฐ
อำเภอ :
  เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด :
  อุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์ :
  53000
โทรศัพท์ :
  055411060
โทรสาร :
  055412964
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2494
อีเมล์ :
  anubanuttaradit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อนุบาลอุตรดิตถ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.