คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชวลิต คำเพ็ง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอัมพร โตทินา
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายประกาศ เพียสามารถ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ เนียมแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชาติ หาญวัฒนาศิริ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายพิษณุ ลาภชัยเจริญกิจ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปราโมทย์วรคุณ เนตรสุนทร
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาชำนาญ ชวนปัญโญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : นายพนัส ใจภักดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : พตท.ขวัญ เข็มมงคล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนุศรา เพียรสุภาพ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ์ ชลสิทธิกานต์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางพิลาวัลย์ เศวตบรรเจิด
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวารุณี อิศราภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสง่า มีอินถา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขา
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
เบอร์โทร : 0819714667
อีเมล์ : sanga036@hotmail.com