กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางดอกไม้ คำแย้ม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ประกาศ เพียสามารถ

นางสาวทิศากร สิริคุณาลัย

นางกนกวรรณ เจริญวงศ์

นายจำเรียง มีเครือรอด

นายธีรานันท์กรณ์ ทรัพย์เมือง

นายกิตติชัย กิจประเสริฐ

นางสาวรัตติกาล ผาแก้ว

นายภูมินทร์ ชนะโลก

ว่าที่ร.ต.หญิงนันทนา วันแว่น