สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
กิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนธรรมชาติ และแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ บูรณาการกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนธรรมชาติ และแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ บูรณาการกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 หน่วยการเรียนรู้ “พฤกษศาสตร์น่ารู้”
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
หน่วยการเรียนรู้ “พฤกษศาสตร์น่ารู้”  วันที่ 24-28 ส.ค.63
สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน