วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ผู้นำ

"พัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานนานาชาติ"


วิสัยทัศน์โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class Standard in Anuban Uttaradit School)

"เรียนอย่างไทย  คิดในระดับโลก" (Think Globally Learn Locally)

วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

"โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มพูนประสบการณ์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
สื่อสารด้วยภาษาสากลใช้ทักษะกระบวนการคิด ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย สืบสานประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรย์
ทรงเป็นเป็นประมุข ใสใจสุขภาพ มีจิตสาธารณะ รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีมีทักษะชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ"


ปรัชญา

สิกขากาโม ภวํ โหติ   
(ผู้ใฝ่การศึกษาย่อมเป็นผู้เจริญ)