ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีปัจจุบัน
 
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562
 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
44
37 81
3
อบ.1
122
140 262
9
อบ.2
119
115 234
9
รวม อบ.
285
292 577
21
ป.1
172
151 323
10
ป.2
169
184 353
10
ป.3
181
164 345
9
ป.4
174
174 348
9
ป.5
209
169 378
9
ป.6
198
183 381
9
รวมประถม
1,103
1,025 2,128
56
ม.1
91
31 122
3
ม.2
91
29 120
3
ม.3
71
37 108
3
รวมมัธยมต้น
253
97 350
9
 
       
รวมทั้งหมด
1,641
1,414 3,055
86
ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนายน 2562 
 
นักเรียนชาย-หญิง
ข้อมูลนักเรียน 5 ปี