ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีปัจจุบัน
 
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563
 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
47
46 93
3
อบ.1
99
93 192
8
อบ.2
127
154 281
9
รวม อบ.
273
293 566
22
ป.1
136
135 271
8
ป.2
181
148 329
10
ป.3
172
182 354
10
ป.4
185
165 350
10
ป.5
169
171 340
9
ป.6
210
166 376
9
รวมประถม
1,055
965 2,021
56
ม.1
66
30 96
3
ม.2
93
29 122
3
ม.3
85
29 114
3
รวมมัธยมต้น
244
88 332
9
 
       
รวมทั้งหมด
1,572
1,346 2,918
87
ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนายน 2563
 
นักเรียนชาย-หญิง
ข้อมูลนักเรียน 5 ปี