ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีปัจจุบัน
 
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561
 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
51
69
120
4
อบ.1
114
114
228
9
อบ.2
151
137
288
9
รวม อบ.
316
 
320 636
22
ป.1
165
184 349
10
ป.2
181
168
349
9
ป.3
174
174
348
9
ป.4
205
173
378
9
ป.5
158
186
384
9
ป.6
212
174
386
9
รวมประถม
1,135
1,059
2,194
55
ม.1
90
33
123
4
ม.2
71
36
107
3
ม.3
64
28
92
3
รวมมัธยมต้น
225
97
322
10
 
       
รวมทั้งหมด
1,676
1,476
3,152
87
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561
 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
52
68
120
4
อบ.1
112
118
230
9
อบ.2
152
138
290
9
รวม อบ.
316
324
640
22
ป.1
165
188
353
10
ป.2
181
168
349
9
ป.3
172
177
349
9
ป.4
206
172
378
9
ป.5
200
184
384
9
ป.6
212
175
387
9
รวมประถม
1,136
1,064
2,200
55
ม.1
92
32
124
4
ม.2
73
35
108
3
ม.3
64
28
92
3
รวมมัธยมต้น
229
95
324
10
 
       
รวมทั้งหมด
1,681
1,483
3,164
87
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
 
ข้อมูลนักเรียน ปีเก่า
นักเรียนชาย-หญิง
ข้อมูลนักเรียน 5 ปี