กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอภิญญา ธานีใหญ่

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกัลยา พันภา

น.ส.ชลียา วงศ์เนาวรัตน์

นางศิริรัตน์ โหมดประดิษฐ์

นางคมดาว โสดา

นางบุญเศก ปาลาศ

นางตรีธนา มีมา

นางลำทิว เพ็ชรคำ

นางวิภาวรรณ อ้อชัยภูมิ

นางอารีรัตน์ บุตรราช

นางนฤมล เรือนคำ

นางสุมาลี เบญจวรรณ

นางโชติรส ศรีทับทิม

น.ส.สโรชา สังข์ทอง

นางจีรวรรณ ดงปารี

นางวัชรา อุตม์อ่าง

นางดารณี ทันเจริญ

นางพิมพ์ภัทรา บำรุงสุข

น.ส.อรชา จิตรำพึง

นายปธเมศ คำแย้ม

น.ส.โศภิษฐกุล ลาลี