ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลครูและบุคลากร
ตำแหน่ง
จำนวน
ชาย หญิง รวม
1. ผู้บริหาร 1 0 1
2. ครู 17 107 124
3. บุคลากรทางการศึกษา 2 0 2
4. พนักงานราชการ 0 3 3
5. ครูจ้างสอน 10 29 40
6. ลูกจ้างชั่วคราว 11 31 42
7. ครูต่างชาติ 9 4 13
รวม 50 174 225

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561
แผนภูมิข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลครูและบุคลากร ชาย-หญิง