ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลครูและบุคลากร
ตำแหน่ง
จำนวน
ชาย หญิง รวม
1. ผู้บริหาร 1 0 1
2. ครู 21 106 127
3. บุคลากรทางการศึกษา 2 0 2
4. พนักงานราชการ 0 3 3
5. ครูจ้างสอน 10 26 36
6. ลูกจ้างชั่วคราว 11 29 40
7. ครูต่างชาติ 7 6 13
รวม 52 170 222

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562
แผนภูมิข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลครูและบุคลากร ชาย-หญิง