คณะผู้บริหาร

นายสง่า มีอินถา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนิตยา แฟงสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา