กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรวรรณ พาทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอำพร ศิริกันทา

นางสุรีย์ โทนทอง

นางมณฑิรา หลวงแสน

นางอำภา มีเครือรอด

นางบุษบา พัชรภูวดล

น.ส.ธนพร เกษแก้ว

นางสมทรง แก้วเปี้ย

นางปรานอม ทองเปรม

นางมะลิ สังข์มูล

นางสาววรรณภา วัชรพุทธ

นางสาวกนกวรรณ ดีอุดม