กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอรวรรณ พานทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอำพร ศิริกันทา

นางสุรีย์ โทนทอง

นางมณฑิรา หลวงแสน

นางอำภา มีเครือ

นางบุษบา พัชรภูวดล

น.ส.ธนพร เกษแก้ว

นางสมทรง แก้วเปี้ย

นางปรานอม ทองเปรม

นางมะลิ สังข์มูล

นางสาววรรณภา วัชรพุทธ

น.ส.วรรณา เชียงรส

นางสาวกนกวรรณ ดีอุดม