กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธนธัช บุญคุ้ม

นายเฉลิม คำลอย

นางยุพิน กันยะมี

นางเสาวภาคย์ ณ ร้อยเอ็ด

นางอรัญญา ขำวีระ

นายวันเฉลิม สีมา

นางศรีทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์

นายฌานชินะ ญาณวุฒิ

นางสาวอุษาวดี อ่อนมี

นางศุภลักษณ์ วงษ์ประสิทธิ์

นางสาวกนกศิลป์ สังข์ไทย

น.ส.สุรางค์รัตน์ จินดารัตน์

น.ส.อำภา สอนเพ็ง

น.ส.กิตติยา แกมนิล