กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเสาวภาคย์ ณ ร้อยเอ็ด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเฉลิม คำลอย

นางยุพิน กันยะมี

นายธนธัช บุญคุ้ม

นางอรัญญา ขำวีระ

นางศรีทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์

นางสาวอุษาวดี อ่อนมี

นางศุภลักษณ์ วงษ์ประสิทธิ์

น.ส.สุรางค์รัตน์ จินดารัตน์

น.ส.อำภา สอนเพ็ง

น.ส.กิตติยา แกมนิล