กลุ่มสาระฯศิลปะ

คุณครู เตือนใจ ชารีวัลย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางโชษิตา หล่ำทุ่ง

นายอักฤทธิ์ ถนอมคุณ

นายสมคิด แก้วเปี้ย

น.ส.กมลทิพพย์ นุ่มโฉม

น.ส.ปวิตตรา เมืองก่อ

น.ส.สุณิชา จันจีด

น.ส.วรวลัญช์ ขุนสุข

นายศักดิ์ณรงค์ ยะรส