กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

น.ส.พรรณี คล้ายชม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายแสน รุ่งเรือง

นางสุรางค์ เนียมแก้ว

นายธนาวุฒิ มั่นแย้ม

น.ส.พิชญา ธุปแดง

นางพิชญา เฮอร์เรนดอร์ฟ

น.ส.จิราภรณ์ ทรัพย์เมือง

น.ส.กฤตยา ทองแต้ม

นางประทุม เลียงกลกิจ

นางมธุรส บัวสมบูรณ์

นางสุภาพร แสงสุวรรณ์

นางกรวรรณ ใจแก้ว

น.ส.กำไลทิพย์ จูเจียม

น.ส.เปมิกา ปิ่นสกล

น.ส.นิลวรรณ โคกตาทอง