ปฐมวัย

นางเบญจมาภรณ์ กันปาน

หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสังวร แก้วเปี้ย

นางสาวณวดี กลิ่นประสาท

น.ส.กัณฑิกา สีหะอำไพ

นางสุภาพร พิมพ์โพธิ์

นางสาวนิภาพร จันทร

นางพยุง อ้นอิน

นางสุนารี แก้วบุญมา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสุณิสา บุญมากาศ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางภาริษา แก้วบุตรดี
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางนิตยา มีมา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางสมสกูล เหม็นหวาด
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6

นางดวงฤดี มะทะการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/7

นางวรรณภา เบ้าพิมพา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/8

นางจุฑามาศ ทองแน่น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/9

นางวีราภรณ์ กาติ๊บ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวจุฑามาศ ทำความชอบ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางวาสนา หล้าสุด
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางราตรี ศรลัมพ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางจันทร์จิรา น่วมศิริ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางสาวกนิษฐา ทัพมอญ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/6

นางฐิติภากร คำมงคล
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/7

นางสาววรรณเพ็ญ ต่ายอ้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/8

นางสาวเกศรา ศรีสำราญ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/9

นายวุฒิชัย แก้วบุญมา