ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสง่า มีอินถา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางนิตยา แฟงสวัสดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :