ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สุนทรี พิจลักษณ์
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2486 - 2496
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.จำรูญรัตน์ ชมภูมิ่ง
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2496 - 2499
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ทับทิม สิงห์สง่า
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2499 - 2519
ชื่อ-นามสกุล : นางทัศนีย์ เล็กอุทัย
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2519 - ก.พ.2530
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.พัฒนุช ชนะนนท์
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มี.ค. 2530 - 30 ม.ค. 2542
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.พ.2542 - 5 ต.ค.2559
ชื่อ-นามสกุล : นายสง่า มีอินถา
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ม.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พ.ย. 2562