กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเอกพันธ์ อิ่มเอิบ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนงคราญ ดะรีพัตร์

นายสุทธิชัย เดโชชัย

น.ส.อภิชญา เทียนไชย

นางพิมพ์พิสุทธ์ สุทธหลวง

นางภัทร์ชลิกา น้อยศิริ

นายวุฒิชัย แก้วบุญมา

นางธนภรณ์ ธรรมบุตร

นางสาวเยาว์ยศ ถีปรี

นางลำจวน อ่อนทอง

นายสมรัฐ ศุภเจริญลาภ

นางสาวนาตยา พุ่มคำ

นายมานนท์ โพธิ์คง

นางสาวฉัตรมณี พรมรักษ์

นายจีระพงศ์ อัศววารี