กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

คุณครู อภิชยา เทียนชัย
ครู คศ.2

คุณครู พิมพ์พิสุทธ์ สุทธหลวง
ครู คศ.2

นายเอกพันธ์ อิ่มเอิบ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1