หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

 
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์  มีการจัดทำหลักสูตรทั้ง 3 ระดับ
             1.  หลักสูตรระดับปฐมวัย จัดทำตามหลักสูตร
สถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2552 และหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2558 จัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนปกติ และจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English
Program)  มีการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย ทั้ง 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา

             2.  หลักสูตรระดับประถมศึกษา จัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ พ.ศ.2559 ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ปี พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง ปี 2555)  จัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนปกติ
และจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)     

              3.  หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา จัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
พ.ศ. 2559 ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2554) และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง  ปี 2555)
ก้าวไปสู่ระดับสากล