คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พิมพ์ชนก ทองแถม
ตำแหน่ง : นายกรัฐมนตรีนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.รมิตา จันทร์ฉาย
ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อารีรัตน์ ป่านแก้ว
ตำแหน่ง : รัฐมนตรีนักเรียนด้านมารยาทไทย
ระดับชั้น : ป.6/4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พัชรพิสทธิ์ อินมา
ตำแหน่ง : รัฐมนตรีนักเรียนด้านการแต่งกาย
ระดับชั้น : ป.6/4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.วยิสรา พุ่มจีน
ตำแหน่ง : รัฐมนตรีนักเรียนด้านอาคารเรียนและการเข้าห้องประชุม
ระดับชั้น : ป.6/4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.นิภาสิริ เสือโฮก
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/4