วารสารกิจกรรมโรงเรียน
สารประชาสัมพันธ์ ระดับปฐมวัย เดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2563
สารประชาสัมพันธ์ ระดับปฐมวัย เดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2563
ผู้อำนวยการรับมอบป้าย นักเรียนรับเกียรติบัตร ผ่านการประเมินจุดเน้น เก่ง ดี มีทักษะ มีสุขภาพดี ปี2562
กิจกรรมฟังบรรยายให้ความรู้และปลูกฝังเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันวรรณคต ร.9
ถวายปัจจัย ทำบุญดอกไม้ วัดวังโป่ง จำนวน 10,000 บาท
การอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่ง ร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล
กิจกรรมการ เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานักเรียน (ส.ว.นักเรียน) และสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน(ส.ส.นักเรียน)
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 "หน่วยรักษาตัวรอดให้ปลอดภัย"
กิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนธรรมชาติ และ แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ บูรณาการกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอ
บริจาคเงินและข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือนักเรียนประสบภัยน้ำท่วม
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - 3 “พฤกษศาสตร์น่ารู้”
วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชท
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โดยท่านศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ
ด็กชายชิษณุพงศ์ เกิดสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ได้รับคักเลือกเด็กแล

วันที่ 8 มกราคม 2563 เด็กชายชิษณุพงศ์  เกิดสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด ปี2562
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
โครงการเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.5 English Camp 2019
ค่ายยุวชนรณรงค์รักษ์โลก กู้วิกฤตสิ่งแวดล้อม
โครงการปลูกจิตสำนึก รักวินัยจราจร เอื้ออาทร ใช้ถนนให้ปลอดภัย (Street Hero) ในการสร้างทางม้าลาย 3 มิต
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีทำบุญและทำถวายพระพร
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ ครั้งที่ 25
นักเรียนคนเก่งที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ ครั้งที่ 25 ในระดับภาค ณ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ่จังหวัดพิษณุโลก
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองของภาคเหนือ จำนวน 3 คน 1. เด็กชายปัณณวิชญ์ กล่ำแก้ว 2.เด็กหญิงอาลิตา ใจยาเปียงแก้ว 3.เด็กหญิงนัดดาพร เกตุบำรุง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ครูผู้ฝึกสอน คุณครูชลธิชา ไชยวงศ์ และคุณครูคมดาว โสดา
อบรมวินัยการจราจร และการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึ
กิจกรรมยามเช้านักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2-3
กิจกรรมยามเช้านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6
โครงการสร้างเสริมปัญญาพัฒนาด้านคณิตศาสต - วิทยาศาสตร์ สอบ Tedet ประจำปีการศึกษา 2562
หนูน้อยสมวัย ร่างกายแข็งแรง อนุบาลปีที่ 1