คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสง่า มีอินถา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 08 1971 4667
อีเมล์ : sanga036@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 คบ.สังคมศึกษา วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
2527 ปริญญาตรี บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2542 ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2522 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ครู 1
2524 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ครู 2
2526 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 อาจารย์ 1
2532 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 อาจารย์ 2
2535 โรงเรียนบ้านห้วยคอม อาจารย์ใหญ่ ระดับ 5
2535 โรงเรียนบ้านห้วยคอม อาจารย์ใหญ่ ระดับ 6
2536 โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5 อาจารย์ใหญ่ ระดับ 6
2538 โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5 อาจารย์ใหญ่ ระดับ 7
2542 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน
2556 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน
2556 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
2560 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล